Školní řád (denní studium)

 

Školní řád

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 13/ 2005 Sb. o středním vzdělávání

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášek č. 374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb.

zabezpečuje a organizuje

Střední odborná škola LIVA s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most

svůj školní řád denního nástavbového studia takto:

 

I. Práva žáků školy (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb.)

1.   Žáci mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona

- plně využívat materiální vybavení školy pro své vzdělávání a výchovu

- požádat vyučující o mimořádnou konzultaci

- zúčastňovat se mimoškolních akcí pořádaných školou

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

- průběžně jsou žákům oznamovány výsledky zkoušení a písemných prací ze všech předmětů, jsou zapisovány do studijního průkazu

- souhrnné informace jsou předávány žákům v denní formě studia 4x ročně, a to v 1. a 3. čtvrtletí třídním učitelem, na konci 1. i 2. pololetí prostřednictvím vysvědčení, pokud je žák neklasifikován či neprospěl nejvýše ze dvou předmětů, prostřednictvím výpisu s uvedením data konání dodatečné nebo opravné zkoušky

- žák má právo vyžádat si informace telefonicky

c) volit a být voleni do školské rady

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit do nich, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona

g) žák má právo na ochranu před jakoukoli diskriminací, právo získávat informace, právo svobodně a na vhodné společenské úrovni vyjádřit svůj názor ke všem otázkám, které se ho týkají

Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, právo na ochranu před užíváním drog a jiných zdraví a rozvoji osobnosti škodlivých látek.

V případě, že se žák cítí jakýmkoli způsobem být poškozován ze strany spolužáků, pedagogických a jiných pracovníků školy, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace.

2.   Na informace podle odstavce 1 písmeno b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči žákům plní vyživovací povinnost

 

II. Povinnosti žáků (§ 22 zákona č. 561/2004 Sb.)

1) Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se výuky pravidelně a podle stanoveného rozvrhu hodin či konzultací a pokynů pedagogických pracovníků

- dodržovat učební dobu, v průběhu výuky neopouštět určené místo bez vědomí vyučujícího

- nosit si na vyučování učebnice a pomůcky potřebné podle rozvrhu a pokynů vyučujících, pečlivě se připravovat a plnit zadané úkoly

- učit se, osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými dokumenty, získávat návyky potřebné k přípravě na svou odbornost

b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

- dodržovat bezpečnostní pravidla určená pro učebny IKT, tělocvičnu a další specializované učebny

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

- chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a pracovníkům školy, být si vědom následků při porušování občanského soužití

2) Žáci jsou dále povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (tj. adresa bydliště, případně adresa přechodného bydliště, zdravotní pojišťovna, jméno, adresa rodičů, telefonické spojení na ně)

  

III. Provoz a vnitřní režim školy

1. Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti:

a)Budova školy se pro žáky otevírá v 7:30 hod. a uzavírá v 15:00 hod. Sekretariát školy se pro žáky otevírá v úředních hodinách:

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí            

   9:00 – 16:30 

Úterý

   9:00 – 15:00

Středa

   9:00 – 15:00

Čtvrtek

   9:00 – 16:30

Pátek

   9:00 – 12:00

 

b) Vyučování začíná podle platného rozvrhu a jeho organizace je následující:

 

ROZVRH HODIN

1. hodina         

8.00 – 8.45

2. hodina

8.55 – 9.40

3. hodina

10.00 – 10.45

4. hodina

10.55 – 11.40

5. hodina

11.45 – 12.30

6. hodina

13.00 – 13.45

7. hodina

13.50 – 14.35

8. hodina

----

 

Pobyt žáků ve škole mimo stanovené hodiny není dovolen, s výjimkou akcí pořádaných či schválených vedením školy. Další případné výjimky povoluje, po dohodě s příslušným učitelem, ředitelka školy.

c) Žáci se mohou v době stanovené rozvrhem vzdálit z budovy výhradně se souhlasem vyučujícího. V případě zdravotních obtíží může vyučující odeslat žáka k lékaři a pak jeho odchod zapíše do třídní knihy.

d) Dřívější odchod  a neúčast ve výuce z jiných důvodů než jsou náhlé zdravotní potíže, mohou na základě žádosti žáka povolit následující pedagogičtí pracovníci:

  - předčasný odchod z vyučování -  třídní učitel vystaví propustku
  - 1 – 3 dny – třídní učitel
  - více než 3 dny – povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti doplněné vyjádřením třídního učitele

   e) U předem známé absence oznamuje její trvání a důvod v potřebném časovém předstihu žák svému třídnímu učiteli. Důvod absence, který nebyl předem znám, oznámí žák písemně nebo telefonicky do tří dnů od začátku jejího trvání. Omluvu v omluvném listu předkládá žák třídnímu učiteli. Není-li důvod nepřítomnosti doložen a není-li doložen ihned po návratu do školy nebo není-li doložení důvodu nepřítomnosti uznáno za dostačující, pokládají se zameškané hodiny za neomluvené. V případě častých absencí, přesahujících 30% odučených hodin, může třídní učitel vyžadovat od žáka v případně absence delší než jeden den omluvenku podepsanou lékařem.

   f) Překročí-li absence žáka ve vyučovacím předmětu za pololetí 30% odučených hodin, ředitelka školy posoudí důvody a rozhodne o dalším postupu.

   g) Ředitelka školy může uvolnit žáka z účasti na vyučovacím předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou na základě vyjádření příslušného lékaře. Ředitelka školy může umožnit dlouhodobě nemocnému žáku přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které mu stanoví.

   2) Povinnosti žáků při vyučování:

   a) Žáci se po příchodu do budovy přezují, obuv a svrchní oděv odloží na určené místo (šatna). Na hodiny tělesné výchovy nosí cvičební úbor a vhodnou obuv.

   b) Jsou povinni nosit všechny potřebné pomůcky a učebnice na vyučování, pečlivě se připravovat a plnit zadané úkoly. Svým chováním při hodinách vytvářet takové prostředí, které umožňuje rozvíjet vědomosti a dovednosti žáků. K vyučujícím  a spolužákům se chovat slušně a ohleduplně. Při vyučování nerušit pracovní atmosféru jakýmikoli zvuky, které vydává mobilní telefon či jiná audiozařízení. V průběhu vyučování musí mít žáci nastaveny mobilní telefony tak, aby nerušili zvukovými signály, při hodinách je žákům zakázáno telefonovat, přijímat a odesílat SMS, používat MP3 a obdobná zařízení, elektronické a počítačové hry, pořizovat bez souhlasu vyučujícího obrazové a zvukové záznamy.

   c) Vyučovací hodina začíná zápisem do třídní knihy s tím, že určená služba hlásí nepřítomné žáky, případně jejich omluvy. Třídní knihu na první hodinu přináší učitel a odnáší ji z poslední vyučovací hodiny. Během dne o ni pečuje určená služba.

   d) Pobyt žáků ve škole musí být ukázněný, musí udržovat čistotu a pořádek v učebnách i ve všech dalších prostorách školy. Po budově školy se žáci nepohybují v pokrývkách hlavy.

   e) Žáci musí vystupovat ukázněně na všech akcích pořádaných školou mimo školní areál a řídit se pokyny pedagogického dozoru.

   f) Při vyřizování svých záležitostí dodržují žáci následující zásady:

    - styk s kanceláří školy probíhá ve stanovených hodinách
    - vstup do sborovny je možný pouze se souhlasem přítomných pedagogů a pracovníků školy
    - vstup do tělocvičny a odborných pracoven a manipulace s technikou a vybavením těchto prostor je možné pouze za přítomnosti a souhlasu učitele a žáci jsou povinni dodržovat řád příslušné odborné pracovny
    - ztráty věcí, poškození svého majetku a nálezy hlásí žáci třídnímu učiteli nebo v sekretariátu ředitelky školy
    - úrazy a poškození zdraví (nevolnosti) a mimořádné situace, které nejsou žáci sami schopni řešit, oznamují svému třídnímu učiteli a v případě nebezpečí prodlevy se obracejí na kteréhokoliv nejbližšího pracovníka školy

    g) Škola si vyhrazuje právo pořizovat fotografie, audio a video nahrávky za účelem propagace školy.

    3) Povinnosti žákovské služby:

    K zajištění některých úkolů pověřuje třídní učitel na dobu jednoho týdne dva žáky, kteří vykonávají ve třídě službu. Ostatní žáci jsou povinni respektovat jejich pokyny, které se týkají následujících úkolů svěřených službě:

     - příprava pomůcek na vyučování
     - příprava učebny (mytí tabule apod.), větrání o přestávkách, zalévání květin
     - kontrola stavu učebny (závady hlásí vyučujícímu)
     - péče o třídní knihu a její přenášení do dalších pracoven
     - pokud se nedostaví do pěti minut po zahájení výuky příslušný vyučující, informují třídního učitele, zástupce ředitelky školy nebo ředitelku školy nebo další učitele

     4) Pedagogické dozory:

     Učitelé, konající pedagogický dozor, zajišťují v průběhu vyučování dodržování řádu školy všemi žáky. Určený pedagogický pracovník zodpovídá za bezpečnost žáků v budově školy, za to, že ji žáci v průběhu vyučování svévolně neopouštějí, za pořádek v určených prostorách, zejména dodržování zákazu kouření v celém areálu školy.

      

     IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 29 zákona 561/2004 Sb.)

     Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

     Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

     Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při uvedených činnostech, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

     Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní a svých spolužáků.

     Žáci jsou na začátku každého školního roku seznámeni s předpisy a pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví třídními učiteli a jsou seznámeni s pravidly platnými ve škole, se školním řádem a jsou informováni i o pravidlech BOZ v počítačových učebnách a v prostorách určených k tělesné výchově. Žáci jsou povinni všechna tato pravidla dodržovat.  Za porušení pravidel týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví může být žák ze školy vyloučen, obzvlášť pokud ohrožuje i bezpečnost jiných osob.

     Žáci nesmějí v průběhu vyučování bez svolení učitele opouštět školní budovu. Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno sedět na radiátorech a parapetech oken, vyklánět se z oken, vyhazovat ven jakékoli předměty a lézt z oken ven.

     V průběhu vyučování, tj. od zahájení výuky do jejího skončení se žákům zakazuje veškerá jízda soukromými dopravními prostředky (kolo, motocykl, auto atd.). Toto opatření platí i pro přesun ze školy na školní akci konanou mimo budovu školy.

     Žáci nesmějí do školy nosit předměty, které nesouvisejí s vyučováním. Je zakázáno nosit do školy jakékoli zbraně, nože, nebezpečné chemikálie, výbušniny včetně zábavné pyrotechniky.

     Závady ohrožující bezpečnost, zdravotní obtíže a úrazy hlásí neprodleně vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo nejbližšímu pracovníku školy.

     V souladu s § 391 odst. 3 zákoníku práce odpovídá škola žákům za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při vyučování. To znamená, že v případech, kdy neprobíhá vyučování ani zkoušky a žák se nezdržuje ve škole, je situace obdobná jako v době prázdnin - nemůže být dána odpovědnost školy za škodu, která vznikne žákovi. V období školního vyučování, kdy má žák již ukončeno vzdělávání za poslední ročník, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná stanovené zkoušky nebo konzultace).

     K předcházení rizikům možného ohrožení žáků škola stanovuje následující opatření:

     1)Povinnosti žáků

     Žáci jsou povinni na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

     a) Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni.

     b) Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

     2)Zdravotní předpoklady

     a) Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru posuzuje příslušný registrující praktický lékař a uchazeč o studium ji předkládá spolu s přihláškou ke studiu: podle platného nařízení vlády obor 64-41-L/51 Podnikání nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků a škola tudíž od uchazečů potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu nevyžaduje.

     b) Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, např. sportovních a tělovýchovných akcích se vyžaduje zdravotní způsobilost.

     c) Žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast na akcích.

     d) Změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do prováděných činností, oznamují žáci okamžitě příslušnému pedagogickému pracovníkovi.

     3) Uvolňování žáků z vyučování

     a) Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na jeho žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.

     b) V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.

     c) Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

     4) První pomoc a ošetření

     a) Škola zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. 

     b) Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného žáka, případně další okolnosti, zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.

     c) Opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu.

     5)Poučení žáků

     a) Škola zajistí, aby byli žáci poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. 

     b) Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení v třídní knize.

     c) Žáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba v nejbližším termínu poučit.

     6) Dozor nad žáky

     a) Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také dozor a to v zájmu předcházením škodám na zdraví, majetku a životním prostředí.

     b) Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách a mezi dvěma vyučovacími hodinami. Při zajišťování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozoru.

     c) Dozor začíná nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování.

     d) Při akcích konaných mimo školu, kdy místem shromážděním žáků není škola, začíná dozor 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce dozor končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí škola nejméně 1 den před konáním akce přímo žákům. 

     e) Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitelky dozor i mimo školu např. při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů a na jiných akcích organizovaných školou.

     f) Při akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich účastníci ubytovaní v objektech jiných osob, dodržují žáci předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník.

     7) Zvláštní pravidla při některých činnostech

     a) Kromě obecných zásad úrazové prevence jsou při některých činnostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména při výuce tělesné výchovy, koupání, výuce plavání, sportovních a turistických akcích.

     b) Důsledně je vyžadováno ukázněné chování žáků. Žák musí mít k dispozici svůj průkaz zdravotní pojišťovny.

     c) Při pohybových a sportovních činnostech (míčové hry apod.) se účastníci řídí ustanovením o bezpečnosti obsaženými v pravidlech pro příslušnou pohybovou činnost a ustanoveními řádů daných sportů.

     d) Při sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů, účastnil příslušné činnosti.

     e) Žáci používají cvičební úbor a obuv podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje.

     8) Úrazy žáků

     a) Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním souvisejících činnostech.

     b) Úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo prostory školy při akcích konaných mimo školu.

     c) Škola vyhotoví o úrazu záznam na předepsaném formuláři. Jedno vyhotovení o úrazu předá škola žáku.

     Z práva na ochranu před používáním návykových látek vyplývá, že v areálu školy je zakázáno nošení, držení, distribuce   a užívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubý přestupek, za který může být žák ze školy vyloučen.

     Žákům je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem návykových látek. V celém areálu školy i na všech akcích pořádaných školou je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Nedodržení tohoto zákazu může být řešeno vyloučením žáka ze školy.

      Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Nedodržení tohoto zákazu může být řešeno vyloučením žáka ze školy.

        

       V. Ochrana osobního majetku žáků a majetku školy

       a) Osobní majetek, který má žák v průběhu vyučování pod dohledem si musí chránit sám a za jeho ztrátu škola nezodpovídá. Do tohoto osobního majetku patří i drobná elektrotechnika.

       Žák si odkládá venkovní obuv a oděv na určené místo. Případnou ztrátu obuvi nebo oblečení nahlásí bezprostředně po jejím zjištění třídnímu učiteli nebo zástupci ředitelky. Tato ztráta bude uhrazena jen v případě, že žák měl odložené věci na určeném místě a zabezpečené zámkem.

       Žákům je zakázáno nosit do školy cenné věci, které nesouvisejí s vyučováním a větší peněžní částky. Pokud z nezbytných důvodů přinese žák do školy větší peněžní částku, je povinen si ji uložit na dobu vyučování v sekretariátu v trezoru školy. Pokud tak neučiní, nese za případnou ztrátu zodpovědnost sám.

       Žák, který zjistí ztrátu cenné věci, nahlásí událost třídnímu učiteli, pokud není tento k dosažení, přímo v sekretariátu školy. Třídní učitel nahlásí událost ředitelce školy, která oznámí věc Policii ČR.

       b) Zacházení s majetkem školy ze strany žáků

       Každý žák je povinen zacházet šetrně se školním majetkem a vybavením školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami. Žák je povinen podle ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění nahradit škody způsobené na inventáři a zařízení školy, případně původce škody bude povinen poškozenou věc uvést do původního stavu. Zjistí-li se, že škoda vznikla vinou žáků a nevyšetří se původce, může být náhrada škody vymáhána na příslušných třídách.

       Přistihne-li žák kohokoli při krádeži, poškozování školního nebo cizího majetku, je povinen okamžitě ohlásit tuto skutečnost kterémukoli pedagogickému pracovníkovi.

       Žák, který bude přistižen nebo usvědčen ze svévolného poškozování majetku školy může být potrestán i vyloučením ze školy.

        

       VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 69 zákona č. 561/ 2004 Sb.)

       1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.

       2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.

       3. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených platnými učebními dokumenty, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

       4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

       5.  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

       6. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.

       7. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

       8. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

       9. Vzdělávání v programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Náležitosti podle § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

       10. Pravidla průběžného hodnocení a klasifikace, zejména po metodické stránce, obsahuje školní klasifikační řád.

        

       VII. Výchovná opatření (§ 31 zákona č. 561/ 2004 Sb.)

       Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy).

       Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitelka školy nebo třídní učitel.

       Ředitelka školy může v případě závažného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu této lhůty dalšího porušení povinností, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

       Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

       O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil. O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení.

        

       VIII. Závěrečná ustanovení

       Každý žák si má být vědom toho, že se podílí na utváření atmosféry školy a na tom, jak on sám i ostatní budou úspěšní ve svém vzdělávání.

       Se všemi záležitostmi, se kterými si žáci nevědí rady, se mohou kdykoli obrátit na některého z pedagogických pracovníků. O všech osobních a soukromých záležitostech jsou pedagogičtí pracovníci povinni zachovat mlčenlivost a chránit právo žáka na soukromí.

        

       Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

       V Mostě 27. 8. 2014                                                                                      

        

        

        

       Mgr. Alice Linková

       ředitelka školy                                      

        

       Tento školní řád byl schválen školskou radou dne:

       Aktuality

       Obory pro školní rok 2018 / 2019

       NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

       ... ~ ...

       Nedokončili jste střední školu?

       Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

       ... ~ ...

       Změna telefonního čísla

       od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

       ... ~ ...

       Přípravné kurzy ke státním MZ

       kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ začínají koncem ledna 2018.

       ... ~ ...

       Nová maturita

       Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

       ... ~ ...

       Rozvrhy 2017/2018

       dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

       ... ~ ...

               Opište prosím tento anti spamový kód:
       verifikační kód


       Intranet