Školní informace k maturitním zkouškám 2018


  • 25. 9. 2017 - ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ

Témata 3. částí k ústní zkoušce z cizích jazyků


  • 19. 9. 2017 - ĆESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ústní zkouška:

Školní seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL ve školním roce 2016/2017 je společný pro všechny maturitní třídy DPO 3, EPT 3 a VSČ 5. Žák odevzdá ředitelce školy svůj vlastní seznam 20 literárních děl po konzultaci s vyučujícím ČJL (LAK a CEJ) vypracovaný na školním formuláři v termínu do 31. 3. 2017. Z tohoto seznamu si bude losovat pracovní list při ústních maturitních zkouškách.

Školní seznam literárních děl ke stažení: WORD, PDF. Platí pro jarní i podzimní zkušební období.

Obecná struktura ústní zkoušky z ČJL

Didaktický test:

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT z ČJL

Příklady vzorových úloh z literární historie


  • 12. 9. 2017 - PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018 – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ:

Podání přihlášky žáka k MZ: do 1. 12. 2017. Žáci s SPU či zdravotním znevýhodněním odevzdají spolu s přihláškou doporučení PUP z PPP nebo SPC.

Odevzdání vlastního seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žákem ředitelce školy: do 31. 3. 2018

V jarním zkušebním období se MZ konají od 2. 5. do 10. 6. 2018.

1. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST:

písemné práce a didaktické testy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika): 11. 4. 2018 a 2. 5. – 9. 5. 2018

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. 1. 2018.

Rozeslání (e-mailem) pozvánek k písemným částem společné části MZ: 15. 3. 2018

ústní zkoušky (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky):  16. 5. – 10. 6. 2018

2. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST:

praktické zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2018

písemné zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO, EPD 5): nejdříve 1. 4. 2018

ústní zkoušky z odborných předmětů (PPT 3 – PO a PT, EPD 5): 16. 5. – 10. 6. 2018

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny ústních, písemných a praktických zkoušek profilové části stanoví ředitelka školy do konce ledna 2018.


  • 30. 8. 2017 - MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018:

 

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MZ 2017/2018:

Dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) nebo matematika

max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky: 
cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ), matematika

 

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MZ 2017/2018 - stanovené předměty (§79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění):

 

64-41-L/51 Podnikání – třída PPT 3

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) TÉMATA

2. Právo (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Podnikatelská administrativa (písemná zkouška na PC)

2. Management, Marketing a Praktické podnikatelské činnosti (písemná zkouška)

 

23-43-L/51 Provozní technika – třída PPT 3

Dvě povinné zkoušky:

1. Technologie (ústní zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (ústní zkouška) – žák si volí jeden ze dvou předmětů TÉMATA

2. Praktická zkouška z Technické mechaniky a Technických měření

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Ekonomika a řízení (písemná zkouška)

2. Technologie (písemná zkouška) nebo Technologie montáží a oprav (písemná zkouška) – žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětu, který si nezvolil jako povinný

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – třída EPD 5

Tři povinné zkoušky:

1. Ekonomika (ústní zkouška) TÉMATA

2. Management a marketing (písemná zkouška)

3. Praktická zkouška z Účetnictví

max. 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

1. Právo (písemná zkouška)

2. Písemná a elektronická komunikace (písemná zkouška - pozn.: zkouška se bude konat na PC) 

 

TÉMATA PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO a PT, EPD 5)

TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO, EPD 5)

TÉMATA NEPOVINNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK (PPT 3 – PO a PT, EPD 5)

Kritéria hodnocení profilové (školní) části MZ 2017/2018

Kritéria hodnocení a maturitní témata platí i pro zkoušky náhradní a opravné.


  • LEGISLATIVA:

Školský zákon a maturitní vyhláška od r. 2017


  • Katalogy požadavků pro předměty státní části maturitní zkoušky:

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Katalog požadavků zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, který bude využit pro zkoušky společné části z českého jazyka a literatury od školního roku 2017/2018, tedy pro zkoušky konané po 1. lednu 2018. Ke stažení zde.logo

Aktuality

Obory pro školní rok 2017 / 2018

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2017/2018 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Podzimní prázdniny

26. 10. - 29. 10. 2017.

... ~ ...

Přihlášky k maturitním zkouškám - jaro 2018

půjde podávat ve 2. polovině listopadu 2017, uzávěrka bude 1. 12. 2017. Po tomto termínu se již nelze přihlásit.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet