Informace pro uchazeče

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté,  zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 60 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, až 30 žáků

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, až 30 žáků

TERMÍNY PRO PŘIHLÁŠKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNA DO KONCE LEDNA 2018. 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

1. 9. 2017 - Vyhlašujeme 6. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů. Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2017. V 6. kole se jednotné přijímací zkoušky NEKONAJÍ!

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.

DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM PĚTILETÉ: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Možnost přijetí i do vyššího ročníku.


Děkujeme všem uchazečům z předchozích kol přijímacího řízení za zájem studovat v naší škole.


Nástavbové dálkové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů H.

Ke studiu do pětiletého dálkového studia se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky či nedokončili střední školu, případně jsou vyučení.

Ke studiu do dvouletého dálkového zkráceného studia se přijímají uchazeči, kteří již mají maturitní zkoušku a chtějí si rozšířit svou kvalifikaci.

Naši studenti si mohou volit mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem.

Přijímací řízení bude probíhat v 1. kole s povinnou jednotnou přijímací zkouškou z Českého jazyka a literatury a Matematiky do všech maturitních oborů vzdělání. Přihlášky pro 1. kolo se podávají do 1. 3. 2017. Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017 a ilustrační cvičné testy z českého jazyka a matematiky z roku 2016 a února 2017 naleznete zde (Cermat). Informace MŠMT k PŘ pro šk.r. 2017/2018 zde.

Pro přijímací řízení 2017/2018 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a  vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání stanovena tato kritéria výběru uchazečů:


OBORY A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ:

DÁLKOVÉ nástavbové studium, tříleté,  zakončené maturitní zkouškou:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ, až 60 žáků

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA, 15 až 30 žáků

26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA, 15 až 30 žáků

DÁLKOVÉ pětileté studium, zakončené maturitní zkouškou:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, až 30 žáků

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (pro šk. rok 2017/2018 je možné pouze přijetí do vyššího ročníku)

NOVĚ od 1.9.2017 DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ dvouleté studium, zakončené maturitní zkouškou z odborných předmětů:

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, třída bude otevřena pro min. 12 žáků


TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky pro 1. kolo do 1. 3. 2017 na adrese školy: ul. Pionýrů 2806, 434 01 Most, budova B – kanceláře v přízemí vpravo, v úředních hodinách sekretariátu. 

Pondělí            

   10:00 – 18:00   

Úterý

   10:00 – 15:00

Středa

   10:00 – 15:00

Čtvrtek

   10:00 – 18:00

Pátek

  -----------------


POŽADAVKY:

Řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška a splnění kritérií pro příslušný typ studia.


KRITÉRIA PRO NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

2. Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce o zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělání v daném oboru dokládají pouze uchazeči o obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, pro ostatní obory jej nevyžadujeme.

4. Čerství vyučenci ze šk. r. 2016/2017 doloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce do zahájení studia.


KRITÉRIA PRO PĚTILETÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

1. Vykonání jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

2. Úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku základní školy, případně posledního úspěšně ukončeného ročníku ze SŠ. Pokud se s originály dostavíte do sekretariátu školy, kopie si zhotovíme sami a není třeba je úředně ověřovat.

3. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.


KRITÉRIA PRO DVOULETÉ ZKRÁCENÉ MATURITNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM:

Studium je určeno pro uchazeče, kteří již mají maturitní zkoušku a chtějí si rozšířit svou kvalifikaci.

1. Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud se s originálem dostavíte do sekretariátu školy, kopii si zhotovíme sami a není třeba ji úředně ověřovat.

2. Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

3. Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky se nekoná.


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ):

1. termín JPZ: 12. 4. 2017 (Mat 8:30 – 10:00, ČJL 11:45 – 13:05)

2. termín JPZ: 19. 4. 2017 (Mat 8:30 – 10:00, ČJL 11:45 – 13:05)

(1. náhradní termín JPZ: 11. 5. 2017 (Mat 8:30 – 10:00, ČJL 11:45 – 13:05)

(2. náhradní termín JPZ: 12. 5. 2017 (Mat 8:30 – 10:00, ČJL 11:45 – 13:05)

Termín bude upřesněn v závislosti na uvedeném pořadí školy v přihlášce ke studiu a bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám, která bude odeslána uchazeči e-mailem po 20. 3. 2017.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí uchazečů podle celkového součtu bodů v jednotných přijímacích zkouškách (MAT + ČJL).


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU:

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno školou uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče v termínu od 2. května 2017. Tentýž den budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Termíny pro osobní převzetí rozhodnutí a sepsání smlouvy o finančním zabezpečení studia:

2. 5. 2017 9:00 – 15:00 hod.

3. 5. 2017 9:00 – 15:30 hod.

4. 5. 2017 9:00 – 18:30 hod.

9. 5. 2017 10:00 – 15:00 hod.

10. 5. 2017 10:00 – 15:00 hod.

11. 5. 2017 10:00 – 18:30 hod.

Rozhodnutí o případném nepřijetí ke studiu budou rozeslána poštou.


MOŽNOST PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU DÁLKOVÉHO MATURITNÍHO STUDIA PRO UCHAZEČE S NEDOKONČENOU STŘEDNÍ ŠKOLOU:

68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Případně i do vyššího ročníku nástavbového studia.

V tomto případě uchazeč dokládá vysvědčení za všechny úspěšně ukončené ročníky SŠ a předpokládá se osobní konzultace s ředitelkou školy (v termínu dle domluvy) k zařazení do vyššího ročníku.


PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ:

Přihláška ke studiu pro dálkové nástavbové studium (2 strany) (PDF) (Excel)

Přihláška ke studiu pro pětileté dálkové studium (2 strany) (PDF) (Excel)

Vysvětlivky k přihláškám


Váš dotaz: livamost@seznam.cz

Kontaktní telefon pro zodpovídání dotazů k přijímacímu řízení: 602 476 504

 

 

Přeji všem uchazečům úspěšné studium.

 

 

V Mostě, dne 26. 1. 2017                                                                                  

Mgr. Alice Linková, v.r.

ředitelka 

 

 Školné: Školné se hradí pouze za 10 měsíců školního roku.

Dálkové studium:  10.000,- Kč/rok,  1. splátka 5.000,- Kč do 31. 8., 2. splátka 5.000,- Kč do 15. 2.. Žáci, kteří prospějí s vyznamenáním, hradí v dalším pololetí školné nižší o 500,- Kč. Možnost měsíčních plateb. 

Aktuality

Obory pro školní rok 2018 / 2019

NÁSTAVBOVÉ MATURITNÍ OBORY (DÁLKOVÉ STUDIUM): 64-41-L/51 Podnikání, 23-43-L/51 Provozní technika, 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika. DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

... ~ ...

Nedokončili jste střední školu?

Zájemce s nedokončenou střední školou můžeme přijmout pro školní rok 2018/2019 do vyššího ročníku dálkového maturitního studia oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání, případně nástavbového studia. Ke studiu lze nastoupit i během školního roku.

... ~ ...

Změna telefonního čísla

od listopadu 2017 nové č.t. 704 734 545 nebo 602 476 504.

... ~ ...

Přípravné kurzy ke státním MZ

Předběžné přihlášky přijímáme v prosinci 2017. Připravujeme kurzy z ČJL, MAT, ANJ a NEJ.

... ~ ...

Nová maturita

Oficiální informace o státních maturitách sledujte na www.novamaturita.cz.

... ~ ...

Rozvrhy 2017/2018

dálkového pondělního a čtvrtečního studia jsou k dispozici v informacích pro studenty. Změny z organizačních důvodů vyhrazeny.

... ~ ...

 Opište prosím tento anti spamový kód:
verifikační kód


Intranet